Verantwoording

Triagewijzer 2020

In 2011 werd de NHG-TriageWijzer gepresenteerd als opvolger van de NHG-TelefoonWijzer, die sinds 2002 bestond. De TriageWijzer is gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard, NTS. NTS wordt gebruikt in de huisartsenzorg, in de meldkamers ambulancezorg en op de afdelingen SEH van ziekenhuizen. De TriageWijzer wordt gebruikt in de dagzorg en in de ANW-zorg. In de ANW-zorg wordt de NTS-applicatie gebruikt, en wordt de TriageWijzer gebruikt als naslagwerk en voor trainingsdoeleinden. In de dagzorg wordt steeds meer aandacht besteed aan triage, veel praktijken gebruiken inmiddels de TriageWijzer. De TriageWijzer wordt daarnaast gebruikt bij het onderwijs aan aankomende triagisten, en bij nascholingen.

Wat is nieuw?

  • De triagecriteria zijn in overeenstemming gebracht met de laatste versie van NTS (8.11).
Waar dat aan de orde is, zijn hulpteksten en adviesteksten verbeterd en afgestemd met het NTS. Bij adviezen bij lage urgenties wordt vaker naar Thuisarts.nl verwezen, zodat de gebruiker actuele informatie gebruikt. - De digitale TriageWijzer is geheel vernieuwd.
  • Er zijn nieuwe ingangsklachten omtrent zwangerschap.
  • De ingangsklachten zijn alfabetisch gerangschikt in plaats van clusters om de vindbaarheid te vergroten. Er is een overzicht van alle ingangsklachten gemaakt met een korte omschrijving per ingangsklacht.
  • De ABCDE-triage is uitgebreid met adviezen.
  • Er is een overzicht opgenomen met uitleg over triagecriteria die bij meerdere ingangsklachten voorkomen.
  • Bij de triagecriteria wordt geen vervolgactie meer genoemd.

Urgentiecategorieën

 

Urgentiecategorieën

Ingangsklachten

Er zijn zes nieuwe ingangsklachten. Zwangerschap en partus, zwangerschap en bezorgdheid, zwangerschap en buikpijn, zwangerschap en vochtverlies, zwangerschap en vaginaal bloedverlies, zwangerschap en overige klachten. De ingangsklacht oogklachten is geheel gereviseerd.

Triagecriteria

De triagecriteria zijn in overeenstemming gebracht met de laatste versie van NTS.

Vervolgactie

Voorheen stond per urgentiecategorie aangegeven welke vervolgactie gewenst was. De vervolgactie is echter sterk afhankelijk van diverse factoren. Hierbij valt onder andere te denken aan de werksetting (huisartsenpraktijk of huisartsenpost, co-locatie met SEH), de voorkeuren en vaardigheden van de huisarts, context van de patiënt en (regionale) samenwerkingsafspraken in de acute-zorgketen. Daarnaast is een sterke ontwikkeling gaande met betrekking tot zorgcoördinatie, waarbij voor elke hulpvraag bekeken wordt welke zorgverlener het meest aangewezen is. Daarom is ervoor gekozen dat de triagist hier zelf of in overleg met een (regie)huisarts een keus in maakt. In de NTS-triagemodules staat wel een vervolgactie genoemd, maar deze is dynamisch in te stellen op basis van de werksetting (huisartsenpost/ SEH/ ambulancezorg) en regionale afspraken.

Vragen

Voor elk triagecriterium is een voorbeeldvraag opgesteld.

Adviezen

Bij de adviezen staan eerst adviezen genoemd bij hoge urgenties. Dit zijn veelal adviezen/ instructies ter overbrugging van de periode tot er professionele hulp is of ter voorbereiding van de diagnostiek. Daaronder staan zelfzorgadviezen bij laag-urgente klachten, veelal een verwijzing naar Thuisarts.nl. Contactadviezen zijn bedoeld als ‘vangnet’, zodat de beller weet wanneer hij, bij welke veranderingen, weer contact moet opnemen.

NHG-voorlichtingsproducten

De informatie uit veel bestaande NHG-voorlichtingsproducten is de afgelopen jaren ondergebracht in Thuisarts.nl. Het NHG blijft werken aan het verder compleet maken en up-to-date houden van Thuisarts.nl.

Achtergrondinformatie 


De achtergrondinformatie is vrijwel ongewijzigd.

Het onderhoud

Met deze publicatie is het laatste woord over triage niet gezegd. Er wordt steeds meer ervaring opgedaan met de NTS, en inzichten veranderen daardoor. Naast de NHG-Standaarden blijven wetenschappelijk onderzoek, meningen van triage-experts en ervaringen van gebruikers een belangrijke bron van informatie. Voor borging en onderhoud van de NTS is de NTS-redactieraad verantwoordelijk. Feedback is altijd welkom (triagewijzer@nhg.org).

Reikwijdte

De TriageWijzer is een leidraad voor triage. De omstandigheden van de patiënt spelen altijd een rol bij het bepalen van het beleid. Huisarts en assistente bepalen waar mogelijk het beleid in samenspraak met de patiënt, met inachtneming van diens specifieke omstandigheden en met erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid. Adequate voorlichting is hierbij een voorwaarde. Het persoonlijk inzicht van de huisarts is uiteraard een belangrijk aspect. Afweging van wat in een concrete situatie relevante factoren zijn, zal beredeneerd afwijken van het beschreven beleid kunnen rechtvaardigen. Dit laat onverlet dat de leidraad is bedoeld als maat en houvast. De inhoud van de NHG-TriageWijzer is met uiterste nauwkeurigheid samengesteld, toch kan het NHG geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade voortvloeiend uit het gebruik ervan.