Verantwoording

Volgorde triage

 1. ABCDE-veilig?
 2. Ingangsklacht en hulpvraag
  • Wat is de klacht of het probleem?
  • Wat wilt u dat er gebeurt?
  • Bent u ongerust?
  • Heb ik goed begrepen dat?
 3. Urgentie
  • Let op alarmsignalen
   • tweede keer contact
   • hevige pijn, angst of onrust
   • snelle verslechtering van de conditie
   • niet-pluisgevoel
 4. Vervolgactie
  • U0 Uitval vitale functies (direct)
  • U1 Levensbedreigend (direct)
  • U2 Spoed (binnen 1 uur)
  • U3 Dringend (binnen enkele uren)
  • U4 Niet dringend (binnen 24 uur)
  • U5 Advies
 5. Afsluiten
  • Kunt u verder met dit advies?
  • Bent u geholpen??

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

In 2011 werd de NHG-TriageWijzer gepresenteerd als opvolger van de NHG-TelefoonWijzer, die sinds 2002 bestond. De TriageWijzer is gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard, NTS. NTS wordt gebruikt in de huisartsenzorg, in de meldkamers ambulancezorg en op de afdelingen SEH van ziekenhuizen. De TriageWijzer wordt gebruikt in de dagzorg en in de ANW-zorg. In de ANW-zorg wordt de NTS-applicatie gebruikt, en wordt de TriageWijzer gebruikt als naslagwerk en voor trainingsdoeleinden. In de dagzorg wordt steeds meer aandacht besteed aan triage, veel praktijken gebruiken inmiddels de TriageWijzer. De TriageWijzer wordt daarnaast gebruikt bij het onderwijs aan aankomende triagisten, en bij nascholingen.

Hieronder staat een overzicht van alle wijzigingen zoals deze in de laatste gedrukte versie (versie 2022) van de NHG-TriageWijzer zijn beschreven. Een uitgebreid overzicht van alle wijzigingen in de meest recente en eerdere versies van de TriageWijzer is terug te vinden in een uitgebreid overzicht op de NHG website.

Wat is nieuw?

 • De triagecriteria zijn in overeenstemming met de laatste versie van NTS. NTS wordt sinds 2021 twee keer per jaar aangepast. In navolging daarvan wordt de digitale versie van de TriageWijzer ook twee keer per jaar aangepast. De boekversie van de TriageWijzer wordt echter één keer per twee jaar aangepast en de laatste versie is in overeenstemming met de NTS versie 9.2.
 • Onderdelen van de hoofdstukken ABCDE-triage en Reanimeren zijn aangepast in overeenstemming met de Nederlandse Reanimatie Raad.

Urgentiecategorieën

UrgentiecodeUrgentienaamOmschrijvingRespons
U0ReanimatieUitval vitale functiesOnmiddellijk
U1LevensbedreigendInstabiele vitale functiesOnmiddellijk
U2SpoedBedreiging vitale functiesBinnen één uur
U3DringendReële kans op schade op korte termijnBinnen enkele uren
U4Niet dringendVerwaarloosbare kans op schade op korte termijnBinnen 24 uur
U5AdviesGeen kans op schade op korte termijnZelfzorgadvies of afspraak huisarts zonder urgentie

Adviezen

Bij de adviezen staan eerst adviezen genoemd bij hoge urgenties. Dit zijn veelal adviezen/ instructies ter overbrugging van de periode tot er professionele hulp is of ter voorbereiding op de diagnostiek. Daaronder staan zelfzorgadviezen bij laag-urgente klachten, veelal een verwijzing naar Thuisarts.nl. De teksten van Thuisarts.nl worden periodiek aangepast en zodoende heeft u de beschikking over de meest actuele adviezen. Contactadviezen zijn bedoeld als ‘vangnet’, zodat de beller weet wanneer hij, bij welke veranderingen, weer contact moet opnemen

NHG-voorlichtingsproducten

De informatie uit veel bestaande NHG-voorlichtingsproducten is de afgelopen jaren ondergebracht in Thuisarts.nl. Het NHG blijft werken aan het verder compleet maken en up-to-date houden van Thuisarts.nl.

Achtergrondinformatie

De achtergrondinformatie bij de volgende onderwerpen is aangepast, dan wel aangevuld:

 • Angio(neurotisch) oedeem
 • Bijtwonden
 • Urineweginfecties
 • Koorts (kind)
 • Ziekte van Kawasaki
 • Netelroos-galbulten of urticaria
 • Inslikken van batterij bij de ingangsklacht ‘Corpus alienum’
 • Duodenumsonde en maagsonde
 • CAD (blaaskatheter)

Wijzigingen

Hieronder treft u een opsomming van enkele belangrijke wijzigingen in de nieuwe druk van de TriageWijzer. Voor een uitgebreid overzicht van de wijzigingen betreffende de hoofdstukken “Verantwoording” tot en met “Reanimeren” verwijzen wij u naar de webpagina van de TriageWijzer op NHG.org.

 • Het hoofdstuk "Triagecriteria uitleg" is verwijderd uit het boek. De lijst met de triagecriteria uit de vorige druk was niet compleet, want er zijn meerdere triagecriteria die bij meerdere ingangsklachten van belang zijn. De lijst bevatte ook triagecriteria die enkel bij één of twee ingangsklachten voorkomen, zoals 'parameter afwijkend' (alleen bij algehele malaise) en 'quinckeoedeem' (alleen bij huidklachten/borstontsteking en allergische reactie of insectensteek). Een ander voorbeeld is 'melaena'. Dit komt bij buikpijn bij een volwassene en bij rectale klachten voor, maar is geen urgent triagecriterium, behalve als de patiënt vegetatief is In dat geval kiest u triagecriterium 'vegetatief' en dat maakt het spoed. Een lijst met uitleg van triagecriteria wordt online aangeboden op de webpagina van TriageWijzer op NHG.org.
 • Het hoofdstuk ‘Pijnbeoordeling en pijnbestrijding’ is gereviseerd en de tabellen voor de doseringen voor paracetamol en ibuprofen zijn afgestemd op de doseringen van deze medicatie in het NHG-Formularium.
 •  In het hoofdstuk ‘ABCDE-Triage’ zijn de schema’s betreffende handelingen bij verstikking vervangen door schema’s van de Nederlandse Reanimatie Richtlijn 2021.
 • In het hoofdstuk ABCDE-Triage is Tabel 2 "Bedreiging van vitale functies" in overleg met NTS verwijderd want deze heeft geen functie bij de triage. Na de ABCDE beoordeling raadpleegt u immers de ingangsklachten. De triagecriteria bij de gezochte ingangsklachten zijn daar ter plekke opgenomen. Bovendien was deze lijst van ingangsklachten en hoogurgente triagecriteria niet compleet.
 • Het hoofdstuk ‘Reanimeren’ is afgestemd op de Richtlijnen Reanimatie in Nederland 2021.
 • Er zijn geen nieuwe ingangsklachten toegevoegd.
 • De informatie bij de achtergrondinformatie van bovenstaande onderwerpen is aangepast, dan wel aangevuld.
 • De nieuwe druk van de TriageWijzer omvat alle inhoudelijke wijzigingen die aangebracht zijn in de digitale versie van de TriageWijzer sinds augustus 2020, toen de eerste druk van de TriageWijzer 2020 verscheen tot aan NTS versie 9.2. Voor een overzicht van deze wijzigingen verwijzen wij u naar de webpagina van de TriageWijzer op NHG.org.

Het onderhoud

Met deze publicatie is het laatste woord over triage niet gezegd. Er wordt steeds meer ervaring opgedaan met de NTS, en inzichten veranderen daardoor. Naast de NHG-Standaarden blijven wetenschappelijk onderzoek, meningen van triage-experts en ervaringen van gebruikers een belangrijke bron van informatie. Voor borging en onderhoud van de NTS is de NTS-redactieraad verantwoordelijk. Feedback is altijd welkom (contactcentrum@nhg.org).

Reikwijdte

De TriageWijzer is een leidraad voor triage. De omstandigheden van de patiënt spelen altijd een rol bij het bepalen van het beleid. Huisarts en assistente bepalen waar mogelijk het beleid in samenspraak met de patiënt, met inachtneming van diens specifieke omstandigheden en met erkenning van diens eigen verantwoordelijkheid. Adequate voorlichting is hierbij een voorwaarde. Het persoonlijk inzicht van de huisarts is uiteraard een belangrijk aspect. Afweging van wat in een concrete situatie relevante factoren zijn, zal beredeneerd afwijken van het beschreven beleid kunnen rechtvaardigen. Dit laat onverlet dat de leidraad is bedoeld als maat en houvast. De inhoud van de NHG-TriageWijzer is met uiterste nauwkeurigheid samengesteld, toch kan het NHG geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor schade voortvloeiend uit het gebruik ervan.